Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Ὕδρα 1937.Παράδοσις κανονιοῦ τορπιλλοβόλου Τ-11 εἰς Ὕδραν

Ὕδρα 1937.
Παράδοσις κανονιοῦ τορπιλλοβόλου Τ-11 εἰς Ὕδραν


Παράδοσις κανονιοῦ τορπιλλοβόλου Τ-11,ποὺ κατεβύθισε τὸ θωρηκτὸ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας Φετὶχ-Μπουλέν,ἐν τῷ λιμένι τῆς Θεσσαλονίκης,τὴν 18ην Ὀκτωβρίου 1912,εἰς τὴν γενέτειραν πατρίδα τοῦ Ναυάρχου Νικολάου Βότση.


Μὲ ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε τὸ Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Ναυτικοῦ της Ἑλλάδος,ἀπεδόθη εἰς τὴν ἠρωοτόκον καὶ ἁγιοτόκον νῆσον Ὕδραν,τὴν γενέτειρα τοῦ Ναυάρχου Νικόλαου Βότση,κυβερνήτου τοῦ ἔνδοξου τορπιλλοβόλου «Τ-11»,τὸ τηλεβόλο τῶν χαιρετιστήριων κανονιοβολισμῶν τοῦ τορπιλλοβόλου,ὡς φόρος τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ναύαρχον Βότση καὶ τὸ πλήρωμά του διὰ τὸ ἠρωϊκὸν τοὺς κατόρθωμα νὰ βυθίσουν τὸ ἐλλιμενισμένο εἰς τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης Ὀθωμανικὸ θωρηκτὸ «Φετὶχ Μπουλέντ».

Ἡ παράδοσις τοῦ τηλεβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «Τ-11»,ἐγένετο τὴν 21ην Μαρτίου 1937 μὲ σεμνὴ τελετὴ ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα εἰς τὴν προκυμαίαν τῆς σημαιοστολισμένης Ὕδρας,ἔμπροσθέν του μνημείου της προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ ὡς ἦτο φυσικὸν προκάλεσε τὸ  ἐνδιαφέρον τῶν δημοσιογράφων τοῦ ἔντυπου τύπου τῆς πρωτευούσης.

Ἡ ἐφημερὶς «Ἑστία» εἰς τὴν ἀνταπόκρισίν της 22ας Μαρτίου 1937,σημειώνει ὅτι τὸ τηλεβόλο τοῦ τορπιλλοβόλου «Τ-11» ἀποτέλεσε τὸ συνδετικὸ κρίκον ποὺ συνέδεσε τὸ ἔνδοξον ἱστορικὸν ναυτικὸ παρελθὸν τῆς νήσου Ὕδρας, ἡ ὁποία συνέβαλε διὰ τοῦ στόλου της καὶ τῶν πλείστων πλοιάρχων καὶ πυρπολητῶν τῆς εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς πατρίδος κατὰ τὸν Ἐθνικοαπελευθερωτικὸν Ἱερὸν Ἀγώνα τοῦ 1821,μὲ τὶς νέες ἔνδοξες ναυτικὲς σελίδες τὶς ὁποῖες ἔγραψαν διὰ τῶν ἠρωϊκῶν πράξεών τους κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Ἃ΄Βαλκανικοῦ Πολέμου (30 Σεπτεμβρίου 1912 – 30 Μαΐου 1913) κατὰ τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας οἱ Ναύαρχοι Παῦλος Κουντουριώτης καὶ Νικόλαος Βότσης ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὶς παρακαταθῆκες ποὺ τοὺς παρέδωσαν οἱ ναυμάχοι πρόγονοί τους.Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἑστία»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Εἰς τὴν Ὕδραν

«...Μὲ σεμνὴν καὶ ἐπιβλητικὴν τελετὴν ἐγένετο χθὲς εἰς τὴν Ὕδραν ἡ παράδοσις τοῦ τηλεβόλου τοῦ ὑπ’ἀριθμὸν 11 ἐνδόξου τορπιλλοβόλου,μὲ τὸ ὁποῖον ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Βότσης,οἱ ἀξιωματικοί του καὶ οἱ ναῦται τοῦ ἐβύθισαν τὸ «Φετὶχ Μπουλὲντ εἰς τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης.
Ἡ ἠρωϊκὴ νῆσος,τῆς ὁποίας τὸ ὄνομα ἔχει συνδεθῆ ἀρρήκτως μὲ τοὺς ἀγώνας τῆς Παλιγγενεσίας,ἐδέχθη εὐγνωμόνως τὸ ἱστορικὸν αὐτὸ κειμήλιον,τὸ ὁποῖον τὴν συνδέει καὶ μὲ τοὺς νέους ἀγώνας τοῦ Ἔθνους,ἕνα σχεδὸν αἰώνα ἀργότερα.Παρὰ τὴν προτομὴν τοῦ ἀειμνήστου ναυάρχου Κουντουριώτη,τοῦ νικητοῦ τῆς Ἕλλης καὶ τῆς Λήμνου,τὸ μικρὸν αὐτὸ τηλεβόλον ὑπενθυμίζει ὅτι αἳ ἠρωϊκαὶ ἐθνικαὶ παραδόσεις τῆς νήσου δὲν ἔσβυσαν μὲ τὴν πραγμάτωσιν τοῦ πρώτου της πόθου,τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος,ἀλλὰ παρέμειναν ἀναλλοίωτοι καὶ ζωτικαὶ εἰς τὰς ψυχᾶς τῶν τέκνων της,ἰκαναὶ νὰ δημιουργήσουν νέους Μιαούληδες καὶ νέους Παπανικολῆδες, νέους ναυάρχους καὶ νέους πυρπολητᾶς,κάθε φορᾶν ποὺ θὰ τὸ ἀπήτει ἡ Πατρίς.
Καὶ εἶνε τοῦτο πέραν τῶν ὁρίων τῆς μικρᾶς νήσου,τὸ γενικώτερον σύμβολον τῆς ἀφοσιώσεως ὁλοκλήρου του Ἔθνους εἰς τὰς μεγάλας τοῦ παραδόσεις,ἐκείνας αἳ ὁποῖαι τοῦ ἐπέτρεψαν τὴν παλιγγενεσίαν του καὶ θὰ τὸ ὁδηγήσουν ἀσφαλῶς εἰς ἔνδοξον Ἀναγέννησιν..»


Διὰ τὴν παράδοσιν τοῦ τηλεβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «Τ-11»,ἀπέπλευσαν τὴν πρωΐαν τῆς 21ης Μαρτίου 1937 διὰ νὰ προσεγγίσουν τὸν λιμένα τῆς νήσου Ὕδρας δύο ἀντιτορπιλλικᾶ πλοῖα τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ.Πρῶτο κατέπλευσεν εἰς τὴν Ὕδραν,τὴν 11ην πρωϊνήν,τὸ ἀντιτορπιλλικὸ «Νίκη» τὸ ὁποῖο και μετέφερε τὸ ἱστορικὸ κειμήλιον τοῦ τορπιλλοβόλου.Ἐπὶ τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ ἐπέβαινε ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ Ναύαρχος Ἀλέξανδρος Σακελλαρίου,ὁ ὁποῖος καὶ θὰ παρέδιδε ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας τὸ τηλεβόλον τοῦ «Τ-11»εἰς τὴν τριμελῆ ἐπιτροπὴ τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας,πλῆθος ἐπισήμων,ἡ χήρα του Ναυάρχου Νικολάου Βότση καθὼς καὶ ἄγημα Δόκιμων Ἀξιωματικῶν του Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.Ἀκολούθως,διὰ μικρᾶς χρονικης ἀποστάσεως κατέπλευσεν καὶ τὸ ἕτερον ἀντιτορπιλλικὸν «Αἴγλη».


Ἡ Ὕδρα,ἐν πανηγυρικὴ ἀτμόσφαιρα,ὑπεδέχθη τὴν ἄφιξιν τῶν ἀντιτορπιλλικῶν πλοίων τοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ. Ἡ ἀποβίβασις τῶν ἐπισήμων καὶ τοῦ τηλεβόλου τοῦ ἔνδοξου τορπιλλοβόλου Τ-11 πραγματοποιήθηκε τὴν 11:30 πρωΐνην.Ἐν συνεχεία,ἐν μέσω χαρμόσυνων κωδωνοκρουσίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας καὶ χαιρετιστήριων κανονιοβολισμῶν,ἐσχηματίσθη πομπὴ ἀπὸ τιμητικὸ ἄγημα Δόκιμων Ἀξιωματικῶν ἡ ὁποία καὶ κατέληξε  ἔμπροσθέν της προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου.


Πηγή: Ἐφημερὶς «Νέοι Καιροὶ Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ παράδοσις εἰς τὴν Ὕδραν τοῦ πυροβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «11»-Ἡ χθεσινὴ ἐπίσημος τελετὴ εἰς τὴν νῆσον

«....Χθὲς τὴν 11:30 π.μ ἐγένετο ἡ τελετὴ τῆς παραδόσεως εἰς τὴν Κοινότητα τῆς Ὕδρας τοῦ ἱστορικοῦ πυροβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «11» διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Ναύαρχος Βότσης ἔρριψε χαιρετιστήριους βολᾶς ὅταν ἐβύθισε τὸ πολεμικὸν «Φετὶχ Μπουλὲν» εἰς Θεσσαλονικὴν τῷ 1912.Τὴν 11ην πρωϊνὴν κατέπλευσεν εἰς Ὕδραν τὸ ἀντιτορπιλλικὸν «Νίκη» φέρον τὸ ἱστορικὸν πυροβόλον καὶ ἀκολουθούμενον ὑπὸ τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ «Αἴγλη».Τῆς «Νίκη» ἐπέβαινεν ὁ ἀρχηγὸς τοῦ ναυτικοῦ ἐπιτελείου ναύαρχος κ.Σακελλαρίου,τμῆμα δοκίμων,ἡ χήρα του Ναυάρχου Βότση καὶ ἄλλοι ἐπίσημοι.
Ἡ Ὕδρα σημαιοστόλιστος καὶ μὲ κωδωνοκρουσίας ὑπεδέχθη τὰ πολεμικά,τὴν 11:30’ δὲ ἀπεβιβάσθη τὸ ἱστορικὸν πυροβόλον καὶ μετεφέρθη τιμῆς ἕνεκεν πρὸ τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτου ὅπου καὶ ἐγένετο παράταξις τῶν ναυτικῶν δοκίμων καὶ τῆς σχολῆς ἐμποροπλοιάρχων,ἀκολούθως δὲ ὁ ναύαρχος κ.Σακελλαρίου παρέδωκε τὸ πυροβόλον εἰς τὴν ἐπιτροπὴ τοῦ Ἀρχείου τῆς Ὕδρας.Παραδίδων τὸ πυροβόλον εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ὁ κ.Σακελλαρίου ἐξῆρε τὸ ἔνδοξον κατόρθωμα τοῦ Ναυάρχου Βότση καὶ κατέληξεν εὐχηθεῖς ὅπως «ἡ Ὕδρα διαφυλάσση τὸ ἱερὸν τοῦτο κειμήλιον καὶ δημιουργεῖ ἄνδρας πρὸς συνέχισιν τῶν εὐκλεῶν της παραδόσεων..»
Μετὰ τὸν κ.Σακελλαρίου ὠμίλησεν ὁ πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχείου κ.Λιγνὸς εὐχαριστήσας τὸ ὑπουργεῖον Ναυτικῶν διὰ τὴν τιμὴν τὴν ὁποίαν ἔκαμεν εἰς τὴν Ὕδραν νὰ ἐμπιστευθῆ εἰς αὐτὴν τὴν διαφύλαξιν τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ πλοίου τὸ ὁποῖον κατεύθυνεν εἰς τὴν νίκην ὁ ἀείμνηστος Ὑδραῖος Νικόλαος Βότσης,πρὸ τῆς σκιᾶς τοῦ ὁποίου ἡ Ὕδρα καλύπτεται εὐλαβῶς καὶ ὑποκλίνεται μετὰ σεβασμοῦ.
Ἐν τέλει κατέθεσαν στεφάνους ἐκ δάφνης ὁ Ὑδραϊκὸς Σύνδεσμος Πειραιῶς διὰ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ κ. Μανίκη καὶ ἡ ἀδελφότης τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων διὰ τοῦ Προέδρου αὐτῆς στρατηγοῦ κ.Δ.Παστέλλα...»

Ἑκατέρωθεν τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου εἶχαν παραταχθεῖ τὰ ἄγηματα τῶν Δόκιμων Ἀξιωματικῶν του Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,τῶν Σπουδαστῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων καὶ τῶν Σχολείων τῆς  Ὕδρας.Τὸν Ναύαρχον Ἀλέξανδρο Σακελλαρίου καὶ τὴν χήρα του Ναυάρχου Νικολάου Βότση,συνόδευαν οἱ ἀντιπροσωπεῖες τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς καὶ τῆς Ὑδραϊκῆς Ἀδελφότητος Ἀθηνῶν.Τὴν 12ην πρωΐνην, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὕδρας, Σπετσῶν,Αἰγίνης & Τροιζηνίας Προκόπιος Καραμάνος καὶ τὰ μέλη τῆς τριμελοῦς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας,ἡ ὁποία ἀπαρτίζετο ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῆς και Δήμαρχο Ὑδραίων Ἀντώνιον Λιγνόν,ἀπὸ τὸν δωρητή καί εὐεργέτη τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας ἐφοπλιστὴ Γκίκα Κουλούρα καὶ τὸν Ἰωάννην Κριεζήν, ὑπεδέχθη τὸν Ἀρχηγὸ τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελειοῦ Ναυτικοῦ,ὁ ὁποῖος καὶ παρέδωσε διὰ λογαριασμὸ τοῦ Ὑπουργείου Ναυτικῶν το ἱστορικὸν κειμήλιον τοῦ τορπιλλοβόλου.


Διὰ τὴν Ἀδελφότητα τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων,παρευρέθησαν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς παραδόσεως τοῦ τηλεβόλου, ἐκτός του Προέδρου τῆς στρατηγοῦ Δημήτριου Παστέλλα,τὰ μέλη τῆς Ε. Κολυμπάδης,Π.Κουντουριώτης,Δ. Ζαραφωνίτης,Π.Μεσσαράπης,Α.Μαγδάνος ἐνῶ ἀπὸ τὸν Ὑδραϊκὸ Σύνδεσμο Πειραιῶς ἐκτός του Προέδρου τῆς Ἀντώνιου Μανίκη,παρευρέθησαν τὰ μέλη Κ.Κοτζιά, Δ.Μαλώση,Π.Πινότση καὶ Ι.Πετράκη.


Ἕνεκα τῆς περιστάσεως,πανηγυρικοὺς λόγους ἐξεφώνησαν ὁ Ναύαρχος Ἀλέξανδρος Σακελλαρίου, ὡς παραδοὺς τοῦ τηλεβόλου ἐκ μέρους τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος,ὁ Δήμαρχος Ὑδραῖων Ἀντώνιος Λιγνὸς ὡς Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας,ὁ στρατηγὸς Δημήτριος Παστέλας ὡς Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Ὑδραίων,ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ὡς Πρόεδρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς καὶ τελευταῖος ὁ ἰατρὸς Ἰωάννης Παντελάκης.


(Σημείωσις:Οἱ πανηγυρικοὶ λόγοι δημοσιεύθηκαν εἰς τὶς δημοσιεύσεις τῶν εφημερίδων «Ἀκρόπολις», «Ἐθνική» , «Ἑλληνικὸν Μέλλον»,«Πρωΐα»


Ἡ ἑορταστικὴ ἐκδήλωσις τῆς παραδόσεως τοῦ τηλεβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου περατώθηκε μὲ τὴν κατάθεσιν τῶν δάφνινων στεφάνων τοῦ Προέδρου τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς Ἀντώνιου Μανικῆ καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Ὑδραϊκῆς Ἀδελφότητος Ἀθηνῶν στρατηγοῦ Δημήτριου Παστέλλα.


Πηγή: Ἐφημερὶς «Θάρρος Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ χθεσινὴ μεγαλοπρεπὴς ἐν Ὕδρα τελετὴ παραδόσεως τοῦ πυροβόλου τοῦ Νικολάου Βότση εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς ἠρωοτόκου νήσου-Λόγοι τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Τύπος Ἀθηνῶν»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ παράδοσις τοῦ πυροβόλου τοῦ Βότση εἰς τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ὕδρας.

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Χρονογράφος Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Τὸ πυροβόλον τοῦ ἱστορικοῦ τορπιλλοβόλου «11» παρεδόθη χθὲς εἰς τὴν Ὕδραν-Λόγοι τοῦ Ναυάρχου κ.Σακελλαρίου-Μιὰ σεμνὴ καὶ ὡραία τελετὴ


«...Ἐγένετο χθὲς μετὰ πάσης ἐπισημότητος καὶ ἐπιβλητικότητος ἡ παράδοσις εἰς Ὕδραν καὶ εἰς τὴν ἐκεῖ ἐπιτροπὴν τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς νήσου τοῦ πυροβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «11» μὲ τὸ ὁποῖον ὁ θρυλικὸς Ναύαρχος Βότσης ἐβύθισε τὸ 1912 εἰς Θεσσαλονίκην τὸ τουρκικὸν πολεμικὸν «Φετὶχ Μπουλέν».
Τὴν πρωΐαν τῆς χθές,ἀπέπλευσαν πρὸς τοῦτο ἐκ Πειραιῶς δύο πολεμικά των ὁποίων ἐπέβαινεν ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου ναύαρχος Σακελλαρίου,ἀντιπροσωπεῖαι τῆς ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων καὶ τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,ἡ κυρία Βότση μετὰ τῆς οἰκογενείας Βότση καὶ τμῆμα τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων.
Ἡ πόλις τῆς Ὕδρας ἀπὸ πρωΐας παρουσίαζε πανηγυρικὴν ὄψιν.Ἡ γραφικὴ αὐτὴ πόλις σημαιοστόλιστος ὑπεδέχθη τὰ δυὸ ἑλληνικὰ πολεμικὰ πολεμικὰ μὲ κωδωνοκρουσίας καὶ κανονιοβολισμούς.
Τὴν 11:30 ἀκριβῶς ἀπεβιβάσθη τὸ θρυλικὸν πυροβόλον καὶ μετεφέρθη πρὸ τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτου ὅπου ἐγένετο παράταξις τῶν μαθητῶν τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων καὶ τῆς σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων.
Τὴν 12ην ἀκριβῶς προσῆλθεν ὁ ναύαρχος κ. Σακελλαρίου τὸν ὁποῖον ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὕδρας κ.Προκόπιος καὶ τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχείου κ.Λιγνός,Γκίκας Κουλούρας καὶ Ἰωάννης Κριεζής.
Ὁ κ.Σακελλαρίου παραδίδων τὸ πυροβόλον εἰς τὴν ἐπιτροπὴν ἐτόνισε τὸ ἔνδοξον κατόρθωμα τοῦ Ναυάρχου Βότση καὶ κατέληξεν εὐχηθεῖς ὅπως «ἡ Ὕδρα διαφυλάσσει τὸ ἱερὸν τοῦτο κειμήλιον καὶ δημιουργεῖ ἄνδρας πρὸς συνέχισιν τῶν εὐκλεῶν παραδόσεων».
Ὠμίλησεν ἐν συνεχεία ὁ Πρόεδρος τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχείου κ.Λιγνὸς εὐχαριστήσας τὸ ὑπουργεῖον τῶν Ναυτικῶν διὰ τὴν τιμὴν τὴν ὁποίαν ἔκαμεν εἰς τὴν Ὕδραν νὰ ἐμπιστευθῆ εἰς αὐτὴν τὴν διαφύλαξιν τοῦ ἱεροῦ τούτου λειψάνου τοῦ πλοίου τὸ ὁποῖον κατηύθηνεν εἰς τὴν νίκην ὁ ἀείμνηστος Ὑδραῖος Νικόλαος Βότσης ἐτόνισε δὲ ὅτι πρὸ τῆς σκιᾶς τοῦ Βότση ἡ Ὕδρα ἀποκαλύπτεται εὐλαβῶς καὶ ὑποκλίνεται μετὰ σεβασμοῦ μέχρι ἐδάφους.
Τέλος κατέθεσαν κλάδους δάφνης ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων ὁ Πρόεδρος αὐτῆς στρατηγὸς Δ.Παστέλλας ἐκ μέρους δὲ τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ κ. Ἀντώνιος Μανίκης. Ἐπίσης εἶπεν ὀλίγας λέξεις καὶ ὁ ἰατρὸς κ. Ἰωάννης Παντελάκης....»


Οἱ ἐκφωνηθέντες πανηγυρικοὶ λόγοι τῆς ἡμέρας


Εἰς τὶς δημοσιογραφικὲς ἀνταποκρίσεις τῆς 23ης Μαρτίου 1937,δημοσιεύθησαν (σ.σ:τὸ ἴδιο ἀκριβῶς κείμενο) εἰς τὶς ἐφημερίδες «Ἀκρόπολις»,«Ἐθνική»,«Ἑλληνικὸ Μέλλον» καὶ «Πρωΐα»,οἱ πανηγυρικοὶ λόγοι ποὺ ἐξεφώνησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐπίσημων ἀρχῶν κατὰ τὴν τελετὴ παραδόσεως τοῦ τηλεβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «Τ-11» εἰς τὴν Ὕδραν.

Ἀρχικῶς,ὁμίλησε ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ναυτικῶν της Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ ὡς Ἀρχηγὸς τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ,ὁ Ναύαρχος Ἀλέξανδρος Σακελλαρίου.Εἰς τὸν σύντομον χαιρετισμόν του πρὸς τοὺς παρευρισκομένους,ὁ Ναύαρχος ὕμνησε μὲ ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ συγκίνησιν,τὸν ἠρωΐκον καὶ ξηρὸν μικρὸν βράχον τῆς νήσου Ὕδρας,ὁ ὁποῖος ἀποτέλεσε τὴν κοιτίδα γεννήσεως γενναίων καὶ θαρραλέων ἀνδρῶν,οἱ ὁποῖοι διὰ τῶν ἀνδραγαθημάτων τους,συνέβαλαν διαχρονικῶς,ἀπ’τὸ ἔτος κηρύξεως τοῦ Ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821 ἕως τοὺς ἔνδοξους Βαλκανικοὺς Πολέμους τοῦ 1912-1913 εἰς τὴν ἀπελευθέρωσιν ἀλύτρωτων περιοχῶν τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας καὶ εἰς τὴν εὐόδωσιν τῶν ἐθνικῶν πόθων τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.Ὡς ἦτο φυσικόν,ἐν μέσω τῶν κρίσιμων τελευταίων ἐτῶν τοῦ Μεσοπολέμου,δύο μόλις ἔτη πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου,καὶ ἔνω εἷς τὴν Εὐρωπαϊκὴν ἤπειρον εἶχαν ἐπικρατήσει τὰ ἀπολυταρχικὰ καθεστῶτα τῶν χιτλερικῶν εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ τῶν φασιστῶν εἰς τὴν Ἰταλίαν,(σ.σ: εἰς τὴν Ἑλληνικὴ ἐπικράτειαν εἶχε ἤδη ἐπιβληθεῖ τὸ καθεστὼς τῆς Δικτατορίας τοῦ Ἰωάννου Μεταξά),ὁ Ναυάρχος Σακελλαρίου διὰ τοῦ πανηγυρικοῦ του λόγου,ἐπιχείρησε νὰ ἐξυψώσει τὸ πατριωτικὸ φρόνημα τῶν κατοίκων τῆς νήσου Ὕδρας,καλώντας τους νὰ παραμείνουν πιστοὶ εἰς τὰ ἰδεώδη της Ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ ἂν οἱ περιστάσεις τὸ ἐπιφέρουν νὰ μὴν διστάσουν νὰ πεθάνουν διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος τους,ἀκολουθώντας τὸ λαμπρὸ παράδειγμα τοῦ συμπατριώτου τοὺς Νικολάου Βότση,ὁ ὁποῖος ἀψηφώντας τὸν θάνατον κατόρθωσε νὰ καταβυθίσει τὸ θωρηκτὸ «Φετὶχ Μπουλὲντ» εἰς τὸν λιμένα τῆς Θεσσαλονίκης.


Ἐν συνεχεία,τὸν λόγον ἔλαβε ὁ Δήμαρχος Ὑδραίων,Ἰατρὸς και Πρόεδρος τῆς Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου-Μουσείου Ὕδρας Ἀντώνιος Λιγνός.Εἰς τὴν ὁμιλία του,ὁ Ἀντώνιος Λιγνὸς ἐξέφρασε ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ τῆς νήσου Ὕδρας,τις θερμές του εὐχαριστίες εἰς τὸν Ναύαρχον Ἀλέξανδρο Σακελλαρίου,ὡς ἐκπρόσωπο τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν,διὰ τὴν τιμὴν ποὺ ἔκαμε ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις εἰς τὴν πατρίδα τοῦ Ναυάρχου Νικολάου Βότση,νὰ ἐμπιστευθεῖ εἰς τὸ Ἱστορικὸν Ἀρχεῖον τῆς νήσου τὴν διαφύλαξιν τοῦ τηλεβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «Τ-11».Ὁ Δήμαρχος Ἀντώνιος Λιγνὸς ἀπευθυνόμενος εἰς τοὺς ἀξιωματικούς του ἀγήματος τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων,τοὺς συνέστησε νὰ τιμήσουν διὰ τῆς ναυτικῆς τους σταδιοδρομίας τὸ ἔνδοξο ναυτικὸ παρελθὸν τῆς πατρίδος τοὺς παραμένοντας πιστοὶ εἰς τὶς ἀρχὲς ποὺ ἐνέπνευσε ὁ χρησμὸς ποὺ ἀπέδωσε εἰς τὸν Θεμιστοκλὴν τὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν, περὶ «τῶν ξύλινων τειχῶν»,ὅπως ἐνέπνευσε καὶ τοὺς Ὑδραίους Ναυμάχους τοῦ 1821 ὁ συγκεκριμένος χρησμός.


Σύντομους χαιρετισμοὺς ἀπηύθηναν κατὰ τὴν κατάθεσιν τῶν δάφνινων στεφάνων ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων στρατηγὸς Δημήτριος Παστέλας,τονίζοντας πὼς τὰ μέλη τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ἀθηνῶν πρωτοστάτησαν μὲ τὶς ἐνέργειές τους στὴν πραγματοποίηση τῆς παράδοσης τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ κειμηλίου εἰς τὴν νῆσον Ὕδραν,ὁ Ἀντώνιος Μανίκης ὡς Πρόεδρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς καὶ ὁ ἰατρὸς Ἰωάννης Παντελάκης.Καὶ οἱ τρεῖς ὁμιλητὲς ἐξύμνησαν καὶ ἐξῆραν τὴν προσωπικότητα τοῦ ἥρωος Νικόλαου Βότση.


Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἀκρόπολις»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας,Ἄρθρον:Ἕνα ἱερὸν ἐθνικὸν κειμήλιον εἰς τὴν θέσιν ποὺ τοῦ ἁρμόζει-Τὸ κανόνι τοῦ τορπιλλητοῦ Βότση-Παρεδόθη εἰς τὴν γενέτειραν τοῦ πόλιν τῆς Ὕδρας-Ἡ προχθεσινὴ ἐπιβλητικὴ τελετὴ εἰς τὴν ἠρωϊκὴν νῆσον-Μιὰ ἐμπνευσμένη προσλαλιὰ τοῦ Ναυάρχου Σακελλαρίου.

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἐθνική»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Ἡ ἠχὼ τῆς ἡμέρας,Ἄρθρον:Μία πατριωτικὴ ἑορτὴ-Τὸ πυροβόλον τοῦ Βότση εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς Ὕδρας 

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἑλληνικὸν Μέλλον»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Εἰς δόξαν τῶν ἡρώων-Τὸ πυροβόλον ποὺ ἐβύθισε τὸ «Φετὶχ-Μπουλὲν» εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς νήσου Ὕδρας-Ἡ προχθεσινὴ ἐπίσημος παράδοσις τοῦ-Συγκινητικὸς λόγος τοῦ Ναυάρχου κ.Σακελλάριου.

  & Πηγή: Ἐφημερὶς «Πρωΐα»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Τὸ κανόνι τοῦ ἱστορικοῦ τορπιλλοβόλου «11» παρεδόθη εἰς τὸ μουσεῖον τῆς Ὕδρας.

«..Τὴν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς ἐτελέσθη εἰς Ὕδραν μετὰ πάσης ἐπισημότητος καὶ ἐπιβλητικότητος ἡ ἑορτὴ τῆς παραδόσεως εἰς τὴν ἐκεῖ ἐπιτροπὴν τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς νήσου τοῦ πυροβόλου,τοῦ τορπιλλοβόλου «11», μὲ τὸ ὁποῖον ὁ θρυλικὸς Ναύαρχος Βότσης ἐβύθισεν τὸ 1912 εἰς Θεσσαλονικὴν τὸ ἐχθρικὸν πολεμικὸν «Φετὶχ Μπουλέν».Τὴν πρωΐαν τῆς προχθὲς ἀπέπλευσαν πρὸς τοῦτο ἐκ Πειραιῶς δύο πολεμικά των ὁποίων ἐπέβαινον ὁ Ναύαρχος Σακελλαρίου,ἀντιπροσωπεῖαι τῆς ἀδελφότητος τῶν ἐν Ἀθήναις Ὑδραίων καὶ τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,ἐκ τῶν κ.κ στρατηγοῦ Παστέλλα,Ε.Κολυμπάδη,Π.Κουντουριώτη, Δ.Ζαραφωνίτη ,Π.Μεσσαράπη, Α.Μαγδάνου,ἐκ μέρους τῆς πρώτης καὶ τῶν κ.κ Ἄν.Μανίκη, Κ.Κοτζιά, Δ.Μαλώση,Π.Πινότση καὶ Ι.Πετράκη ἐκ μέρους τοῦ δευτέρου.Ἐπεβιβάσθη ἐπίσης τοῦ ἑνὸς ἀντιτορπιλικοῦ ἡ χήρα του Ναυάρχου Βότση  ἐπὶ κεφαλῆς τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας Βότση.Ἐπίσης πρὸς ἀπόδοσιν τῶν τιμῶν ἐπεβιβάσθησαν μαθηταὶ τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων.
Ἡ πόλις τῆς Ὕδρας ἀπὸ πρωΐας παρουσίαζε πανηγυρικὴν ὄψιν.Ἡ γραφικὴ αὐτὴ πόλις ἐξύπνησε σημαιοστόλιστος.Ἡ κυανόλευκος καὶ ἡ σημαία τῆς Ὕδρας ἐκυμάτιζεν ἐπὶ πάσης οἰκίας.Ἐπὶ τῆς οἰκίας τοῦ Ναυάρχου Βότση ἐκυμάτιζεν ἡ Ἑλληνικὴ σημαία μὲ τὸ σῆμα τοῦ Ναυάρχου.Ἡ εἴσοδος τῶν πολεμικῶν εἰς τὸν λιμένα τῆς Ὕδρας ἐχαιρετίσθη μὲ κανονιοβολισμοὺς καὶ κωδωνοκρουσίας.Τὴν 11:30’ πρωϊνὴν ἀπεβιβάσθη τὸ θρυλικὸν πυροβόλον καὶ ἐτοποθετήθη πρὸ τῆς προτομῆς τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτου,ὅπου καὶ ἐγένετο παράταξις τῶν σχολείων,τῆς Σχολῆς Ἐμποροπλοιάρχων καὶ τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων.Τὴν 12ην ἀκριβῶς προσῆλθεν ὁ Ναύαρχος κ. Σακελλαρίου,τὸν ὁποῖον ὑπεδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ὕδρας κ.Προκόπιος καὶ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀρχείου κ.Λιγνός,Κουλούρας καὶ Κριεζής.Ὁ κ.Σακελλαρίου παραδίδων τὸ Πυροβόλον εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν ἐξεφώνησεν τὸν κάτωθι λόγον:

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

«Αἰσθάνομαι βαθύτατα τὴν τιμήν,ἥτις μοῖ ἀνετέθη,ὅπως παραδώσω εἰς τὴν πλήρη ἱερῶν ἐθνικῶν παραδόσεων νῆσον ταύτην ἐκ μέρους τοῦ Πολεμικοῦ Βασιλικοῦ Ναυτικοῦ,τὸ μικρὸν πυροβόλον τοῦ ἀθάνατου τορπιλλοβόλου,δὶ οὐ ὁ ἔνδοξος Ναύαρχος Βότσης μεγάλα ἐπετέλεσε.Καὶ ἡ τιμὴ αὐτή μου φέρει βαθύτατην συγκίνησιν,διότι μὲ μεταφέρει εἰς τὴν ἐπικὴν ἐκείνην ἐποχήν,ὅταν οἱ ἄνδρες ἀπησχολοῦντο εἰς τὴν ἐκτέλεσιν μεγάλων ἔργων.Καὶ ἡ συμβολικὴ μικρὰ νῆσος Ὕδρα,ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα τοῦ τί ἦτο ἱκανὸν νὰ ἐκτελῆ ἡ μικρὰ ἠμῶν Πατρίς,ὅταν προασπίζεται ὑπὸ ἀνδρῶν,οἴους ἀφθόνως ἐξέθρεψεν ὁ μικρὸς καὶ ξηρὸς οὗτος βράχος ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τοῦ ἀγῶνος τῆς Ἀνεξαρτησίας τοῦ 1821 μέχρι τῆς ἐπικῆς ἐξορμήσεως τῶν ἐνδόξων ἠμῶν Βαλκανικῶν πολέμων.
Καὶ δὶ’ἠμᾶς μὲν βαθέως ἐχομένων τῶν Ἐθνικῶν ὑποθηκῶν τοῦ παρελθόντος καὶ τῶν δυναμικοτήτων τῆς ἀειθαλλοὺς Ἑλληνικῆς Πατρίδος,βαρέως πιέζει ἐπὶ τῶν ὠμῶν μας ἡ εὐθύνη τῆς συνεχίσεως τῶν παραδόσεων ὄσας μᾶς ἐμπνέει ὁ ἠρωϊκὸς βράχος,ἐφ’οὐ ἔχομεν τὴν τιμὴν νὰ πατῶμεν σήμερον.
Ὑμεῖς δὲ διερχόμενοι πρὸ τῶν μνημείων τῶν γενναίων ναυάρχων,οἵτινες γεννηθέντες ἐνταύθα εἶχον τὴν τιμὴν ἀτρόμητοι νὰ ἐπιδεικνύωσι διαρκῶς τὴν πρώραν τῶν πρὸ τοῦ φεύγοντος ἐχθροῦ καὶ νὰ ἀποσπῶμεν οὕτω τὸ γέρας τῆς νίκης,ἥτις τὴν πατρίδα μας καὶ ἀρχῆθεν ἠλευθέρωσε καὶ βραδύτερον ἐμεγάλυνεν,ἀποκαλύπτεσθε πρὸ τῶν μεγάλων ἐκείνων ἀνδρῶν καὶ εὔχεσθε ὅπως ἡ Ἑλληνικὴ Πατρὶς γόνιμος ἀποβῆ εἰς τὴν ἐκτροφὴν γενεᾶς,ἴνα συνεχίση τὰς ἱστορικᾶς ἐπιδείξεις τῆς Φυλῆς μας.
Αἳ εὐγενεῖς ψυχαὶ τόσων ἡρώων,οἵτινες ἐνταύθα ηὐτύχησαν νὰ ἴδωσι τὸ πρώτον τὸ φῶς τῆς ζωῆς,οἵτινες ἐπάλαισαν,ἐμόχθησαν καὶ ἔπεσαν ὑπὲρ τῶν ἀνωτέρω Ἐθνικῶν ἰδεωδῶν,ἀπὸ τοῦ Μιαούλη μέχρι τοῦ ὕστατου ὅλων του φίλτατού μας ναυάρχου Βότση,παρακολουθοῦσαι τὴν σημερινὴν ἀπότισιν τοῦ φόρου εὐγνωμοσύνης ἠμῶν πρὸς τὰ ἠρωϊκὰ τῶν ἔργα,ὡς συνενώσωσι πρὸς τὸν Ὕψιστον τὰς δεήσεις μας,ἴνα οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες ἀναπήπτοντες ἐκ τοῦ ληθάργου της κραιπάλης τῆς τελευταίας εἰκοσαετίας,ἀναμνησθῶσιν,ὅτι μόνον διὰ τῆς συντόνου,ὁμαδικῆς καὶ ἀποφασιστικῆς στροφῆς μας πρὸς τὰ ἰδεώδη καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Φυλῆς μᾶς εἶνε δυνατὸν νὰ ἐπέλθη πρόοδος εἰς τὸν τόπον μας.Πρέπει ὅλοι νὰ πεισθῶμεν,ὅτι ἡ ἠρεμία καὶ εὐμάρεια παχύνει μὲν τοὺς λαούς,ἀλλ’ὅτι μόνον ὅταν εἶνε τὶς προετοιμασμένος νὰ ἀποθάνη ὑπὲρ τῶν ἀνωτέρων ἰδανικῶν της ζωῆς,νικᾶ εἰς τὸν σκληρὸν ἀγώνα τῆς ἐπικρατήσεως καὶ δημιουργεῖ ἔργα,ἅτινα οἱ ἐπιγενόμενοι θαυμάζουν,ἐφόσον τὸ θεῖον τῆς Πατρίδος καὶ τῆς Τιμῆς ὄνομα θὰ κατευθύνη τὰς τύχας τῆς ἀνθρωπότητος.
Εἰς τὴν σημερινὴν καμπὴν τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος,συνεσκοτισμένης ἀπὸ τοὺς ἀγώνας καὶ τὰς ἐπιδιώξεις τῶν ὁμάδων πρὸς τὰ πλέον διϊστάμενας ἀλλήλων κατευθύνσεις,τελεταί,ὡς ἡ σημερινὴ χρησιμεύσουν ὡς ἀναβάπτισις πρὸς ἐπιδίωξιν τρόπων ζωῆς οὖς οἱ πλεῖστοι ἐξ ἠμῶν ἐλησμόνησαν,ἂν καὶ ἀποτελοῦν οὗτοι τὸ βάθρον,ἒφ οὐ στηριζόμενοι ἐμεγαλούργησεν ἀείποτε τὸ Ἑλληνικὸν δαιμόνιον.
Μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τούτων.Ἡ δάφνη φύεται ἐπὶ δυσπροσίτων κλιτύων,τὰ δὲ μέτωπα,ἅτινα ὀνειρεύονται νὰ τὴν στεφανωθῶσιν,οὐδέποτε αὐλακοῦνται ἀπὸ τὰς ρυτίδας τῆς κοπώσεως,τῆς νωθρότητος καὶ τῆς ἀπογοητεύσεως.Τὸ θνήσκειν ἐντίμως καὶ ἀνδρικῶς,εἶνε πάντοτε προτιμώτερον τοῦ ζῆν ὡς ματαῖον ἄχθος ἀρούρης.
Ἐνωτίσθωμεν ἅπαντές το παράδειγμα τοῦ Ναυάρχου Βότση,ὅστις ἔζησε πάντοτε μοχθῶν ὕπερ τῆς τιμῆς καὶ τοῦ καθήκοντος καὶ ἂν ἐπέζησε τοῦ κατορθώματός του,εἶνε διότι ὁρμῶν πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ ἰδανικοῦ του, εἶχε κατὰ νοῦν νὰ μὴν ἐπιζήση πιθανῆς ἀποτυχίας του.Οὕτω ἐργαζόμενοι καὶ σκεπτόμενοι μεγαλουργῶσιν οἱ λαοί.
Εὔχομαι εἰς τὴν Ὕδραν νὰ διαφυλάσση τὸ ἱερὸν τοῦτο κειμήλιον καὶ νὰ δημιουργῆ ἄνδρας πρὸς συνέχισιν τῶν  εὐκλεῶν της παραδόσεων.


Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ

Ὠμίλησεν ἀκολούθως ὁ ἰατρὸς καὶ πρόεδρος τοῦ Ἀρχείου Ὕδρας κ.Λιγνὸς εἴπων τὰ ἑξῆς:
«Εὐχαριστῶ τὴν Αὐτοῦ Ἐξοχώτητα τὸν κ.ὑπουργὸν τῶν Ναυτικῶν διὰ τὴν τιμήν,τὴν ὁποίαν ἔκαμεν εἰς τὴν Ὕδραν,νὰ ἐμπιστευθῆ εἰς αὐτὴν τὴν διαφύλαξιν τοῦ ἱεροῦ τούτου λειψάνου τοῦ πλοίου,τὸ ὁποῖον κατύθυνεν εἰς τὴν δόξαν ὁ ἀείμνηστος συμπολίτης μᾶς Νικόλαος Βότσης.
Εὐχαριστῶ τὸν κ. Ἀντιπρόσωπον τοῦ ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν καὶ τοὺς κυρίους ἀξιωματικούς των πλοίων,τὰ ὁποῖα ἐναγκαλίζει σήμερον φιλοστόργως ἡ θάλασσα τῆς Ὕδρας,διὰ τὴν τιμήν,τὴν ὁποίαν ἔκαμαν νὰ μετάσχουν εἰς τὴν σημερινὴν ἑορτήν.
Ἀπευθύνω θερμὸν χαιρετισμὸν εἰς τοὺς μαθητᾶς τῆς Σχολῆς τῶν Ναυτικῶν Δοκίμν,ποὺ ηὐνόησεν ἡ τύχη,νὰ παραστοῦν καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν ἱερὰν ταύτην μυσταγωγίαν.
Θέλω νὰ ἀπευθυνθῶ πρὸς αὐτοὺς ἰδιαιτέρως.
Προσφιλεῖς μαθηταὶ τῆς Σχολῆς τῶν Ναυτικῶν Δοκίμων.
«Τεῖχος ξύλινον ἀπόρθητον τελέθειν»
Εἶπεν ὁ Θεὸς εἰς τοὺς Ἕλληνας,ὄτε ὁ Ξερξης ἠθέλησε νὰ ὑποδουλώση τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ξύλινον τεῖχος ἀπέβη ἀεὶ εἰς τοὺς Ἕλληνας ἀπόρθητον.
Ὁ χρησμὸς οὗτος ἐνεθάρρυνεν καὶ τοὺς Ἕλληνας ναυτικούς του 1821 καὶ ἐπετέλεσαν τὸ ἔργον,τὸ ὁποῖον ἐπετέλεσαν.Ὁ χρησμὸς οὗτος ἐνεθάρρυνεν τότε τοὺς Ὑδραίους νὰ ἐκπέμπουν ἀπὸ τοῦτον τὸν ὅρμον στόλους καὶ νὰ ἐπαναφέρουν αὐτοὺς πάντοτε νικηφόρους.Ὁ αὐτὸς χρησμὸς ἐνέπνευσε τὴν βεβαιότητα τῆς νίκης καὶ εἰς τοὺς ναυμάχους τῆς Ἕλλης.
Τοῦ ξύλινου τείχους τῆς Ἑλλάδος,σεῖς μαθηταὶ τῆς Σχολῆς τῶν Ναυτικῶν Δοκίμων εἶσθε οἱ μέλλοντες φρουροί.Σεῖς θὰ διαδεχθῆτε καὶ τοὺς ἀγωνιστᾶς τῆς ἐν Σαλαμίνι Ναυμαχίας καὶ τοὺς ναυμάχους τοῦ 1821,καὶ τοὺς ναυμάχους τῆς Ἕλλης.Σεῖς εἶσθε ἡ ἐλπὶς τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος.
Ἐμπνευσθῆτε ἀπὸ τὸν βράχον,τὸν ὁποῖον αὐτὴν τὴν στιγμὴν πατεῖτε,φρονήματα ὑψηλὰ καὶ γενναία.Λάβετε ὡς παράδειγμα τὸν Νικόλαον Βότσην,τοῦ ὁποίου σήμερον τιμᾶτε τὴν μνήμην.
Ἡ Ὕδρα σᾶς εὔχεται τοῦτο ἐξ’ὅλης ψυχῆς.
Πρὸ τῆς σκιᾶς τοῦ Βότση ἡ Ὕδρα ἀποκαλύπτεται εὐλαβῶς καὶ ὑποκλίνεται μετὰ σεβασμοῦ μέχρι ἐδάφους.Ἀγηρῶς ἡ μνήμη αὐτοῦ καὶ ἡ δόξα ἀνέσπερος.

ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΜΙΛΗΤΑΙ

Ὁ στρατηγὸς Δ.Παστέλλας εἶπε τὰ ἑξῆς καταθέτων ἐπὶ τοῦ πυροβόλου δάφνινον στέφανον.
Εἰς τὸ τιμημένον αὐτὸ κανόνι,τὸ ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ τὴν δόξαν καὶ τὸ κλέος τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ καὶ ἐνσαρκώνει τὴν στιγμὴν αὐτὴν τὸ δοξασμένον τορπιλλοβόλον 11 μὲ τὸ γενναῖον πλήρωμά του,τὸ ὁποῖον κυβερνωμένον ἀπὸ τὸν λεοντόκαρδον ναυάρχον Νικόλαον Βότσην,τέκνον τῆς ἠρωϊκῆς μᾶς πατρίδος Ὕδρας ἐμεγαλούργησε καὶ ξανάγραψε σελίδας ἀπὸ τὴν πανένδοξον ἱστορίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ,ἐξ ὀνόματος τῆς Ἀδελφότητος τῶν Ὑδραίων ἐν Ἀθήναις,ἥτις ἐπρωτοστάτησεν,ἴνα ἀποκτήση ἡ Πατρὶς τὸ ἱερὸν αὐτὸ κειμήλιον,καταθέτω τὸν κλάδον αὐτὸν τῆς δάφνης εἰς ἐκδήλωσιν θαυμασμοῦ καὶ εὐγνωμοσύνης.
Μετ’αὐτὸν ὁ κ. Ἀντώνιος Μανίκης,πρόεδρος τοῦ Ὑδραϊκοῦ Συνδέσμου Πειραιῶς,εἶπε τὰ ἑξῆς,καταθέτων κλάδον δάφνης.
Ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐνδόξου τορπιλλοβόλου τοῦ ἀντιτορπιλλικοῦ «11», ὁ Ὑδραϊκὸς Σύνδεσμος Πειραιῶς, καταθέτει δὶ’ἐμοῦ εἰς αἰωνίαν μνήμην καὶ δόξαν ἀμάραντόν του γενναίου ναυάρχου Νικολάου Βότση τὸν κλάδον τῆς δάφνης τοῦτον.
Τέλος ὁ ἰατρὸς Ἰωάννης Παντελάκης εἶπε τὰ ἑξῆς:
«Ὅπλον τρομερόν,ὅπλον ἀήττητον εἰς τὰς χείρας τοῦ ἀειμνήστου ἥρωος Νικόλαου Βότση,σὺ φλογερὸν ὅπλον ἔρριψας εἰς τὰς φλόγας καὶ εἰς τὸν βυθὸν τῆς θαλάσσης τὸ ἐχθρικὸν «Φετὶχ-Μπουλέν»,σὺ ἐνέσπειρας τὸν τρόμον εἰς τοὺς πολέμιους καὶ τὸ θάρρος εἰς τὸν κατὰ θάλασσαν καὶ ξηρὰν στρατόν μας,σὺ νικηφόρον ὅπλον ἤρχισας τὴν νίκην,ἴνα τὴν συνέχιση καὶ τὴν συμπληρώση ὁ ἀείμνηστος ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης.
Τὸν ἥρωα χειριστήν σου Νικόλαον Βότσην τιμώσα ἡ Πατρὶς σὲ στέλλει ἐν τιμητικωτάτη συνοδεία ἴνα ἀποτεθῆς εἰς τὴν πατρώαν του ἥρωος γῆν καὶ μείνης ἀθάνατον μνημεῖον τῆς δόξης του.Ἡ δὲ γενέτειρά του ἐν βαθυτάτη συγκινήσει καὶ μετ’εὐλαβείας σὲ δέχεται εἰς τὰς ἀγκάλας της,ἀφοῦ ὁ ἔνδοξος Βράχος τῆς προσθέτει καὶ νεωτέραν δόξαν.
Τὸ θρυλικὸν πυροβόλον ἐναπετέθη κατόπιν εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἀρχείου.Τὴν ἑσπέραν ὁ ναύαρχος καὶ αἳ λοιπαὶ ἀντιπροσωπεῖαι ἐπέστρεψαν εἰς Πειραιὰ προπεμφθέντες ἐνθουσιωδώς ὑπὸ τῶν κατοίκων...»


Ποίημα γιὰ τὸν Ναύαρχο Νικόλαον Βότση«...Τιμή στὴν οἰκογενεια, ποὺ ἐκᾶνε τὸ Βότσὴ
τὸν ἅξιο τὸ λεβεντή μας, γενναιὁ πατριωτὴ.
Ποῦ μπῆκὲ στὸ ἐνδεκατο, μικρό τροπιλλοβολό.
Καὶ τὸ Φετιχ Μπουλεν χτυπᾶ, καὶ τὸ βυθιζεῖ ὁλό.
Οἵ Τουρκοὶ ὁτᾶν ἅκουσαν, τέτοια βοή μέγαλὴ
Ὑστερα π’ ἀνεθαρρησαν, τοὺς ἡρθὲ παραζαλή.
Καὶ τὸ πρωί σηκωνουνται, τρέχουνε καὶ ρωτουνὲ
Ποῦ εἰναὶ τὸ Φετιχ Μπουλεν, ζητουνὲ γιὰ νὰ δούνὲ
Μὰ εἰς μάτὴν ἐρευνουν, εἰς μάτὴν τὸ ζητουνέ.
Τρέχουνε στὸ Καραμπουρνου, καὶ τὸν Πάσα ρωτουνὲ

“Τζανουμ’ ἐμεῖς προσεχαμέ, ἀπ’ τὴ μέγαλὴ ντάπιὰ
Ἐνὰ δελφινῖ εἰδάμε, μὲ δυὸ μέγαλὰ μάτια”.
Ητᾶν δελφινῖ ἀφυσικο, καὶ στὴν κοιλία τοῦ ὁ Βότσὴς
Ὁ ἅξιος, ὁ λεβεντής μας, γενναιὃς πατριωτῆς.
Ποῦ ’βγαλε τὴν ἀπόφάση, ἡρθὲ στὴ Σαλόνικὴ
Καὶ ἅρχισε ὁ στὸλὸς μᾶς τὴν πρῶτὴ τοῦ τὴ νῖκή.
Ζῆτῷ τοῦ Βότσῆ μας, παιδιά, νέὁ θαλασσοπουλὶ
Ζῆτῷ εἰς τὸ Κάναρή μας, καὶ νέὁ Μιαουλή.

Μὰρς Βότση τραγούδι ἐποχῆς τῆς κ. Κούλας...»


ΠΗΓΕΣ:

Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἑστία»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Εἰς τὴν Ὕδραν

  Πηγή: Ἐφημερὶς «Νέοι Καιροὶ Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ παράδοσις εἰς τὴν Ὕδραν τοῦ πυροβόλου τοῦ τορπιλλοβόλου «11»-Ἡ χθεσινὴ ἐπίσημος τελετὴ εἰς τὴν νῆσον
   
Πηγή: Ἐφημερὶς «Θάρρος Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ χθεσινὴ μεγαλοπρεπὴς ἐν Ὕδρα τελετὴ παραδόσεως τοῦ πυροβόλου τοῦ Νικολάου Βότση εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς ἠρωοτόκου νήσου-Λόγοι τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ Ναυτικοῦ Ἐπιτελείου

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Τύπος Ἀθηνῶν»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Ἡ παράδοσις τοῦ πυροβόλου τοῦ Βότση εἰς τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ὕδρας.

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Χρονογράφος Πειραιῶς»,Φύλλον 22ας Μαρτίου 1937,Ἄρθρον:Τὸ πυροβόλον τοῦ ἱστορικοῦ τορπιλλοβόλου «11» παρεδόθη χθὲς εἰς τὴν Ὕδραν-Λόγοι τοῦ Ναυάρχου κ.Σακελλαρίου-Μιὰ σεμνὴ καὶ ὡραία τελετὴ

Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἀκρόπολις»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας,Ἄρθρον:Ἕνα ἱερὸν ἐθνικὸν κειμήλιον εἰς τὴν θέσιν ποὺ τοῦ ἁρμόζει-Τὸ κανόνι τοῦ τορπιλλητοῦ Βότση-Παρεδόθη εἰς τὴν γενέτειραν τοῦ πόλιν τῆς Ὕδρας-Ἡ προχθεσινὴ ἐπιβλητικὴ τελετὴ εἰς τὴν ἠρωϊκὴν νῆσον-Μιὰ ἐμπνευσμένη προσλαλιὰ τοῦ Ναυάρχου Σακελλαρίου.

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἐθνική»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Ἡ ἠχὼ τῆς ἡμέρας,Ἄρθρον:Μία πατριωτικὴ ἑορτὴ-Τὸ πυροβόλον τοῦ Βότση εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς Ὕδρας 

& Πηγή: Ἐφημερὶς «Ἑλληνικὸν Μέλλον»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Εἰς δόξαν τῶν ἡρώων-Τὸ πυροβόλον ποὺ ἐβύθισε τὸ «Φετὶχ-Μπουλὲν» εἰς τὸ ἀρχεῖον τῆς νήσου Ὕδρας-Ἡ προχθεσινὴ ἐπίσημος παράδοσις τοῦ-Συγκινητικὸς λόγος τοῦ Ναυάρχου κ.Σακελλάριου.

  & Πηγή: Ἐφημερὶς «Πρωΐα»,Φύλλον 23ης Μαρτίου 1937,Ἑνότης:Τὸ κανόνι τοῦ ἱστορικοῦ τορπιλλοβόλου «11» παρεδόθη εἰς τὸ μουσεῖον τῆς Ὕδρας.Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Ὕδρα 1914 Ἀποφυγὴ Μονομαχίας μεταξὺ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ Ἀναστασίου Λόντου

Ὕδρα 1914
Ἀποφυγὴ Μονομαχίας μεταξὺ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ Ἀναστασίου Λόντου

Φωτογραφία:Ἐφημερὶς «Πατρίς»,Φύλλον 11ης Ἰουλίου 1914,Ὑποσημείωσις φωτογραφίας: «Ἀπὸ τὸν ἀπόπλουν τοῦ στόλου μᾶς-Εἷς τὸν ἐξώστην τῆς πρώρας τοῦ «Ἀβέρωφ» διακρίνεται ὁ ναύαρχος κ.Κουντουριώτης πρὸς τὰ ἀριστερὰ μετὰ τοῦ ὑπασπιστοῦ του.Εἰς τὸ βάθος φαίνεται τὸ θωρηκτὸν «Σπέτσαι».(Φωτογραφία «Πατρίδος»)


Τὸ ἐθιμοτυπικό της μονομαχίαςΕἰς τὶς ἀρχὲς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος,ἦταν συνηθισμένη κατάληξις,διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν προσωπικῶν διαφορῶν μεταξὺ δύο ἀνδρῶν,νὰ ἀκολουθεῖται ἡ προσφυγὴ τῶν ἀντιδικούντων εἰς τὴν διὰ τῆς ξιφομαχίας ἢ τῶν ὅπλων μονομαχία,διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς τρωθείσας τιμῆς καὶ ὑπολήψεώς τους καὶ εἰς τὴν ἠθικὴν ἱκανοποίησίς τους διὰ μέσω τῆς ἐπιτυχοῦς καταλήξεως τοῦ ἀποτελέσματος τῆς μονομαχίας.Εἰς τὸ ἰδιότυπο ἔθιμο τῆς μονομαχίας,κατεύφευγαν κυρίως ὡς σφόδρα θιγόμενοι-λόγω ἀσήμαντων εἰς τὶς πλεῖστες των περισσοτέρων περιπτώσεων- Ἀξιωματικοί του Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἢ Ναυτικοῦ,ὅλων των βαθμίδων, πολιτικὰ  πρόσωπα καὶ ἄλλες ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἐθιμοτυπικό της μονομαχίας,ὁ προσβληθεῖς ἀνήρ,ἐπέλεγε συνήθως δύο φερέγγυους καὶ ἔμπειστους μάρτυρες,οἱ ὁποῖοι ἀναλάμβαναν τὴν ὑποχρέωσιν νὰ ὑποβάλλουν τὰ διαπιστευτήρια τοὺς εἰς τὸν ἀντίπαλο μονομάχον καταθέτοντας τὴν πρόσκλησιν διὰ μονομαχίαν.Ὁ προκληθεῖς εἰς μονομαχίαν,ἂν καὶ ἐφόσον ἀποδεχέτο τὴν μονομαχία ἀναλάμβανε νὰ γνωστοποιήσει εἰς τὸν ἀντίπαλόν του διὰ τῶν δικῶν τοῦ μαρτύρων,τοὺς ὅρους,τὰ ὅπλα καθὼς καὶ τὸν τόπο διεξαγωγῆς τῆς μονομαχίας.Ἡ μονομαχία διεξήγετο παρουσία τῶν μαρτύρων,οἱ ὁποῖοι καὶ παρένεβαινον ὡς διαιτητὲς εἰς τὶς περιπτώσεις τραυματισμοῦ εἷς ἐκ τῶν δύο μονομάχων,διαβουλεύοντο διὰ τὴν συνέχισιν ἢ ὄχι τῆς μονομαχίας καὶ εἰς ἀρκετὲς περιπτώσεις, μετὰ τὴν ἐπίδεσιν τῶν τραυμάτων,ἀπεφάσιζον τὴν περάτωσιν τῆς μονομαχίας.Μετὰ τὴν κοινὴ ἀπόφασιν τῶν ἑκατέρωθεν μαρτύρων,οἱ δύο μονομάχοι ἐχαιρετοῦντο διὰ χειραψίας καὶ ἐσυμφιλιώνοντο.


Ἀντιδικία Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου & Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστάσιου ΛόντουἘν ἔτει 1914,οἱ σχέσεις τοῦ Ἀντιναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ τοῦ ἀπόστρατου Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου εἶχαν ἐπιδεινωθεῖ διὰ διαφόρους ὑπηρεσιακοὺς λόγους καὶ διήρχοντο σοβαρότατην κρίσιν.Συνεπεία τῆς ψυχρότητος αὐτῆς,σημειώθηκε ἔντονο φραστικὸ ἐπεισόδιο μεταξύ των δύο ἀνδρῶν, ὅταν αὐτοὶ συναντήθηκαν ἔξωθέν του Ὑπουργείου Ναυτικῶν.Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,ἐξύβρισε τὸν ὑφιστάμενό του Ἀντιπλοίαρχο Ἀναστάσιον Λόντο,διότι αἰσθάνθη προσβεβλημένος ὅταν αὐτὸς δὲν τὸν ἐχαιρέτησε ὑπηρεσιακῶς ὡς ὄφειλε.Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ»,ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης ἠπείλησε νὰ ραπίσει διὰ τὴν ἀπείθειάν του τὸν Ἀντιπλοίαρχο Ἀναστάσιον Λόντο. Μεταξύ των δύο ἀνδρῶν,εἶχε προκληθεῖ καὶ ἕτερον ἐπεισόδιον τὸ προηγούμενο χρονικὸ διάστημα.

Ὁ Ἀντιπλοίαρχος Ἀναστάσιος Λόντος,θεωρώντας τὸν εὐατὸν τοῦ προσβεβλημένο,ἀπέστειλε εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ναυάρχου διὰ νὰ ὑποβάλλουν τὰ διαπιστευτήριά τους,ὡς μάρτυρες τὸν συνταγματάρχην Μηχανικοῦ Κωνσταντινόπουλον καὶ τὸν ἐπιφαρμακοποιὸν Τόμπρον.

Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 3ης Ἀπριλίου 1914,Ἄρθρον: Ἐπεισόδιον Κουντουριώτου-Λιόντου

«...Ἕτερον ἐπεισόδιον μεταξύ του ἀντιναυάρχου κ. Παύλου Κουντουριώτου καὶ τοῦ ἀποστράτου ἀντιπλοιάρχου κ. Ἀναστασίου Λόντου ἔλαβε χῶραν χθὲς τὴν πρωΐαν κατωθεν τοῦ Ὑπουργείου.
Συνηντήθησαν οἱ δύο κύριοι καὶ ὁ κ.Λόντος δὲν ἐχαιρέτησε τὸν κ.Κουντουριώτην,ὄτε οὗτος ὕβρισε τὸν κ.Λόντον καὶ τὸν ἠπείλησεν διὰ τῆς χειρός του.
Ὁ κ.Λόντος κατόπιν τούτου ἀπέστειλε μάρτυρας εἰς τὸν κ.Κουντουριώτην τοὺς κ.κ Κωνσταντινόπουλον συνταγματάρχην τοῦ Μηχανικοῦ καὶ Τόμπρον ἐπιφαρμακοποιόν,οἵτινες μεταβάντες παρὰ τῷ κ. Κουντουριώτη καὶ μὴ συναντήσαντες αὐτὸν ἄφηκαν τὰ ἐπισκεπτήριά των καὶ θὰ μεταβῶσιν αὔριον πρωΐαν...»


Πρόσκλησις εἰς μονομαχίαν τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστάσιου Λόντου πρὸς τὸν Ναύαρχον Παῦλον ΚουντουριώτηνὉ Ἀντιπλοίαρχος Ἀναστάσιος Λόντος,θεωρώντας πὼς ἡ τιμὴ καὶ ἡ ὑπόληψή του εἶχαν ἀνεπανόρθωτα τρωθεῖ,ἕνεκα τῆς προσβλητικῆς στάσεως τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, ἀπέστειλε ἐκ νέου εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ Ναυάρχου ὡς μάρτυρες διὰ νὰ ὑποβάλλουν τὰ διαπιστευτήριά τους τοὺς τέως βουλευτὲς Σπύρον Δεληγιάννην καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνην,μετὰ το νέον ὑβριστικόν ἐπεισόδιον  ποὺ ἔλαβε χώρα μεταξύ των δύο ἀνδρῶν εἰς τὸ Ὑπασπιστήριο τοῦ Ὑπουργείου Ναυτικῶν τὴν 5ην Μαΐου 1914.

Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,ἐδέχθη τοὺς μάρτυρες τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου καὶ τοὺς ἐνημέρωσε ὅτι ἐπιφυλάσσεται νὰ ἀπαντήσει διὰ γραπτῆς ἐπιστολῆς.Πράγματι,ἀργὰ τὴν νύκτα,ὁ Ναύαρχος κοινοποίησε γραπτῶς τὴν ἀπόφασίν του,ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὴν πρότασιν τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου νὰ μονομαχήσουν,διὰ λόγους στρατιωτικῆς ἱεραρχίας καὶ εὐταξίας τοῦ στρατεύματος,διότι δὲν ἐπιτρέπεται εἰς αὐτόν,ὡς Ἀρχηγὸς καὶ Ναύαρχος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ,νὰ ἀποδέχεται τὶς προκλήσεις ὑφισταμένων -καὶ ἐνίοτε δυσαρεστημένων-ἀξιωματικῶν του διὰ ἐπίλυσιν ὑπηρεσιακῶν θεμάτων διὰ μέσω τῆς διεξαγωγῆς μονομαχιῶν.


Πηγή: Ἐφημερὶς Πατρίς,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον: Τὸ ἐπεισόδιον Κουντουριώτου-Λιόντου

«...Κατόπιν τοῦ γνωστοῦ ἐπεισοδίου εἰς τὸ ὑπασπιστήριον τοῦ ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν μεταξύ του Ναυάρχου κ.Κουντουριώτου καὶ τοῦ κ.Λόντου,ὁ δεύτερος θεωρήσας τὸν εὐατὸν τοῦ προσβεβλημένον ἀπέστειλε χθὲς εἰς τὸν ναύαρχον τοὺς μάρτυράς του κ.κ Σπ.Δεληγιάννην καὶ Νάθ.Δομενεγίνην,τέως βουλευτᾶς,οἵτινες καὶ μετέβησαν χθὲς πρὸς συνάντησιν τοῦ κ.Κουντουριώτη.
Ὁ Ναύαρχος τοὺς εἶπεν,ὅτι θὰ ἀπαντήση δὶ’ἐπιστολῆς του καὶ ἀργὰ τὴν νύκτα ἐγνώσθη,ὅτι ἀπέστειλε τοιαύτην,ἐν ἢ ἔλεγεν,ὅτι οἱ ἀρχηγοὶ δὲν δύνανται νὰ μονομαχοῦν κάθε λίγο μὲ τοὺς ὑφιστάμενούς των,τοὺς ὁποίους πιθανὸν καὶ νὰ ἔχουν τιμωρήσει καὶ ἔτσι θὰ ζητοῦν εὐκαιρίας ἐκδικήσεως.
Οἱ μάρτυρες τοῦ  κ.Λόντου κατέθεσαν κατόπιν τούτου τὴν ἐντολὴν τὴν ὁποίαν εἶχον λάβει, καὶ τὸ ἐπεισόδιον δύναται νὰ θεωρηθῆ λῆξαν...»Η ανταλλαγείσα μεταξύ Ναυάρχου Παῦλου Κουντουριώτου και Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστάσιου Λόντου αλληλογραφίανὉ Ἀντιπλοίαρχος Ἀναστάσιος Λόντος,συνέταξε και ἀπέστειλε,τὴν 6ην Μαΐου 1914,γραπτὴ ἐπιστολὴ εἰς τὸν διευθυντὴ τῆς ἐφημερίδος «Σκρίπτ»,ἐξωτερικεύοντας τοὺς λόγους ἐκείνους,οἱ ὁποῖοι τὸν ἐξώθησαν νὰ προσκαλέσει τὸν Ναύαρχον Παῦλον Κουντουριώτην εἰς μονομαχίαν.

Συγκεκριμένα ὁ Ἀντιπλοίαρχος Λόντος,γνωστοποίησε τὴν ἐπιθυμίαν του νὰ διαφυλάξει τὴν ὑπόληψιν καὶ τὴν τιμὴν τοῦ ἱστορικοῦ ὀνόματος τῆς οἰκογενείας τοῦ τὸ ὁποῖο-κατὰ τὴν γνώμην τοῦ-προσέβαλε διὰ τῆς ὑβριστικῆς καὶ περιφρονητικῆς του στάσεως ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης.Ἐν συνεχεία,πρόσαψε κατηγορίες κατὰ τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας Κουντουριώτου,ὅτι μισθοδοτοῦντο ἀπὸ διάφορες ὑπηρεσίες τοῦ Κράτους ἢ ἐλαμβάνον συντάξεις,ἐν ἀντιθέσει μὲ τὰ ἀντίστοιχα μέλη τῆς οἰκογενείας Λόντου τὰ ὁποῖα οὐδέποτε ἔλαβαν δημόσιες ἀπολαβές.Ἐν τέλει, κατηγόρησε εὐθέως τὸν Ναύαρχο Παῦλον Κουντουριώτη,ὅτι καταχράστηκε τὸ ὑψηλόν του ἀξίωμα καὶ τὴν ὁμολογουμένως ἐπιτύχη-κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Βαλκανικῶν πολέμων-ναυτική του θητεία εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ναυάρχου,διὰ νὰ τὸν προσβάλλει μὲ ἰταμὲς καὶ προσβλητικὲς ὑβριστικὲς φράσεις οἱ ὁποῖες καὶ δὲν συνάδου εἰς τὸ ἀξίωμα τὸ ὁποῖο ἡ πατρὶς τὸν ἐκάλεσε νὰ ὑπηρετήσει.

Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν.

Παρὰ τοῦ κ.Ἀναστασίου Λόντου ἐστάλησαν ἠμὶν πρὸς δημοσίευσιν αἳ κάτωθι ἐπιστολαί


1η Ἐπιστολὴ


«Ἀξιώτιμε Κύριε Διευθυντὰ
Ὁ κ Παῦλος Κουντουριώτης,ἀγνοῶ διὰ τίνας λόγους,ἀπὸ μακροῦ χρόνου ἐπιτίθεται κατ’ἐμοῦ,κατάχρησιν ποιησάμενος πολλάκις καὶ αὐτῆς τῆς δημοσίας αὐτοῦ θέσεως.Ἐσχάτως μάλιστα,μὴ ἀρκούμενος εἰς ὅσα ἔπραξε κατ’ἐμοῦ,τοῦ φιλοτίμως συναισθανομένου τὴν ἀξίαν τοῦ οἰκογενειακοῦ μου ὀνόματος καὶ τῆς προσωπικῆς μου καὶ ἀτομικῆς ἀξίας,καὶ ἀναγκασθέντος νὰ ἀποχωρήσω τῆς δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ νὰ ἐγκαταλείψω προώρως τὸ στάδιον εἰς ὁ ἀφιερωθὴν ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας,δημιουργεῖ ἐπεισόδια ἐναντίον μου κατερχόμενος καὶ μέχρι τοῦ χυδαίου ἐπιπέδου των ὕβρεων,εἰς τὸ ὁποῖον συγκυλίει τὰς ναυαρχικᾶς τοῦ ἐπωμίδας.Εἶνε ἀληθὲς ὅτι εἶνε Κουντουριώτης καὶ τονίζω τὸ ἐπώνυμον διότι ἐξ οἰκογενειακῆς ἀνατροφῆς παιδιόθεν ἐδιδάχθην τὸν σεβασμὸν πρὸς τὰ μεγάλα ὀνόματα τοῦ τόπου.Ἀλλ’ ἐὰν αὐτὸς εἶνε Κουντουριώτης,εἶμαι καὶ ἐγὼ Λόντος,φέρων δὲ ὄνομα ἴσον τουλάχιστον πρὸς τὸ ἰδικόν του,ἔχω τὴν ἀξίωσιν τοῦ σεβασμοῦ πρὸς τὸ ὄνομά μου,ὡς καὶ ἐγὼ σέβομαι καὶ τιμῶ τὰ ὀνόματα τῶν ἄλλων.
Ἐπιπλέον εἶμαι σήμερον ἠναγκασμένος νὰ δηλώσω εἷς τὸν κ.Παῦλον Κουντουριώτην ὅτι ἠμὴν ὁ μόνος Λόντος δημόσιος ὑπάλληλος,οὔχι ἐπὶ θέσει τινὶ πατραγαθίας ἕνεκεν,ἀλλὰ λόγω τῶν σπουδῶν μου καὶ τῆς ὑπηρεσίας μου πρὸς τὸ Κράτος.
Ἂν ὁ κ.Παῦλος Κουντουριώτης θελήση νὰ ρίψη ἐν βλέμμα εἰς τὴν οἰκογένειάν του καὶ εἰς τὴν ἰδικήν μου,θὰ πεισθῆ ὅτι ὡς πρὸς ἐμὲ ἀληθῆ λέγω,δὲν γνωρίζω δὲ ἂν δύναται νὰ ἰσχυρισθῆ καὶ οὖτο τὸ αὐτὸ διὰ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς του (οὔχι τῆς ἀτομικῆς της ἰδικῆς του),τὰ ὁποῖα πάντα σχεδὸν μισθοδοτοῦνται ἢ λαμβάνουσι καὶ συντάξεις ἔτι παρὰ τοῦ Κράτους,ἐνῶ οὐδεὶς Λόντος ἔλαβε ποτὲ σύνταξιν,οὔτε ἐζήτησεν τοιαύτην.
Ἐὰν δὲ ἔσχε τὴν εὐκαιρίαν νὰ ὁδηγήση τὰ ὅπλα τῆς ἡμετέρας Πατρίδος εἰς νικηφόρον ἀγώνα,δὲν ἔπρεπε ποτὲ νὰ κάμη κατάχρησιν τῆς τιμητικῆς θέσεως εἰς ἣν ἀνῆλθε ἐναντίον ἀνθρώπου οὐδὲν κακὸν ἐπραξεν εἰς τὸν βίον τοῦ ἀλλ’ ἀπεμακρύνθη τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Κράτους μὲ τὴν πενιχρὰν σύνταξιν ἣν ἐδικαιοῦτο νὰ λάβη κατόπιν εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἐντίμου ὑπηρεσίας.
Ἀλλ’ ὁ κ.Παῦλος Κουντουριώτης, ὡς καὶ ἀνωτέρω εἶπον,ἀγνοῶ διὰ τίνας λόγους,προκαλεῖ διαρκῶς ἐπεισόδια ἐναντίον μου.Χθὲς μάλιστα ἔτι μὲ ὕβρισε σκαιῶς καὶ χυδαίως ἐν τινι γραφεῖο τοῦ ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν διὰ φράσεων ἀναξίων νὰ προφερθῶσι παρὰ στόματος οὔχι ναυάρχου ἀλλὰ πάντος ἀνθρώπου ἔχοντος στοιχειώδη ἀνατροφήν.Διὰ τὰς ὕβρεις ταύτας ἀνέθεσα εἰς τοὺς κ.κ Σ.Δεληγιάννην καὶ Ν.Δομενεγίνην νὰ μὲ ἀντιπροσωπεύσωσι παρ’αὐτῶ κ.Παύλω Κουντουριώτη.
Ὡς δὲ βλέπετε εἰς τὰς παρὰ πόδας ἐπιστολᾶς,ἃς παρακαλῶ εὐαρεστηθῆτε νὰ δημοσιεύσητε,μετὰ τὰς χυδαίας ὕβρεις καὶ τὴν σκαιᾶν συμπεριφοράν του,ὁ κ.Π.Κουντουριώτης ἐφόρεσε πάλιν τὰς ἐπωμίδας τοῦ ἀντιναυάρχου καὶ ὁμιλεῖ περὶ τῆς περὶ ἐμοῦ ὑπηρεσιακῆς κρίσεώς του,ἥτις οὐδεμίαν ἔχει σχέσιν πρὸς τὰ παρ’αὐτοῦ προκαλούμενα ἐπεισόδια.
Εἶμαι ἠναγκασμένος νὰ δηλώσω εἰς τὸν κ.Παῦλον Κουντουριώτην ὅτι ἂν καὶ ἐκ τρίτου ἤθελε μετέλθει κατ’ἐμοῦ τὴν διαγωγὴν ἣν δὶς μέχρι τοῦδε μετῆλθε,δὲν θὰ χρησιμοποιήσω πλέον ὡς πρὸς αὐτὸν τὰ διὰ τοὺς Κυρίους ἐνδεδειγμένα μέσα λύσεως τῶν διαφορῶν.Μετὰ τὰς ὑπεκφυγᾶς τοῦ δικαιοῦμαι,νομίζω,νὰ τὸ πράξω.
Διατελῶ,Κύριε Διευθυντά,μετὰ τιμῆς ἐξαιρέτου
Ἀναστάσιος Λόντος
Ἐν Ἀθήναις τῇ 6ῃ Μαΐου 1914....»


Ἁμὰ τὴ προκλήσει τοῦ νέου ὑβριστικοῦ ἐπεισοδίου εἰς βάρος τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου,παρὰ τῷ Ναυάρχω Παύλω Κουντουριώτη,ὁ προσβληθεῖς Λόντος,ἀπέστειλε αὐθημερόν,τὴν 5ην Μαΐου 1914, ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς τέως Βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου Σπυρίδωνα Δεληγιάννη καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνην,μὲ τὴν ὁποίαν τοὺς γνωστοποιοῦσε λεπτομερῶς τὸ συμβάν,τοὺς μάρτυρες ἀξιωματικοὺς ποὺ παρευρίσκοντο ἔμπροσθέν του ἐπεισοδίου καὶ τοὺς παρακαλοῦσε νὰ ἀναλάβουν τὴν ἀντιπροσώπευσιν τοῦ εἰς τὸν Ναύαρχον Παῦλον Κουντουριώτην,διὰ νὰ τοῦ κοινοποιήσουν τὴν πρόσκλησίν του εἰς τὴν διὰ τῶν ὅπλων μονομαχίαν πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς τρωθείσας τιμῆς του.

Σημείωσις:Ἐκ τῆς ἐπιστολῆς ταύτης,εἶναι φανερόν,ὡς ἀναφέρθηκε ἄλλωστε καὶ εἰς τὸν πρόλογον τῆς ἐν λόγω ἐρεύνης,ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν περισσοτέρων ἀνδρῶν προσέφευγε εἰς τὴν ἐπίλυσιν τῶν διαφορῶν του,διὰ τῆς διεξαγωγῆς μονομαχιῶν,διὰ ἀσήμαντες ἀφορμές.Ἐν προκειμένω ὁ Ἀντιπλοίαρχος Ἀναστάσιος Λόντος ἐθίχθη διότι ὁ Ναύαρχος Κουντουριώτης,ὡς προϊστάμενός του,τὸν ἀπείλησε ὅτι «θὰ τὸν σκίσει σὰν σαρδέλα»!!!!!!

2η Ἐπιστολὴ


Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν.

«...Ἀξιότιμοι Κύριοι
Σήμερον τὴν πρωΐαν περὶ τὴν 11ην ὥραν ἀνέμενον ἐν τῷ γραφείω τοῦ Ὑπασπιστοῦ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν δὶ’ἀτομικήν μου ὑπόθεσιν,παρίσταντο δὲ ἐν τῷ αὐτῶ γραφείω οἱ κ.κ ὑποναύαρχος κ. Ἰω. Ἠπίτης, Νικόλαος Παγκάρας ἀπόστρατος ἀρχιφροντιστής,Δημήτριος Ζώρας πλωτάρχης καὶ ἄλλοι τινὲς ἀξιωματικοὶ καὶ πολίται ἀναμένοντες
Κατὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνην εἰσῆλθεν ὁ ἀντιναύαρχος κ.Παῦλος Κουντουριώτης,μόλις δὲ μὲ ἀντελήφθη,ἀποτεινόμενος πρὸς τοὺς παρισταμένους καὶ δεικνύων ἐμὲ εἶπε «Τί τὸν φυλᾶτε αὐτὸν καὶ δὲν τὸν πετᾶτε ἔξω» ἐγὼ τότε λαμβάνων ὑπ’ὄψιν μου ὅτι εὐρισκόμην εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ναυτικῶν ἀφ’ἑνός,μὴ θέλων δὲ νὰ φέρω εἰς δυσχερῆ θέσιν τοὺς παρισταμένους κ.κ ἀξιωματικοὺς συνεκρατήθην καὶ ἐκίνησα ὅπως ἐξέλθω.Ἀλλὰ πρὶν ἐξέλθω ὁ κ.Παῦλος Κουντουριώτης ἀποτεινόμενος πλέον εἰς ἐμέ μου εἶπε: «Ἔλα ἐδῶ ξέρεις τί θὰ σοῦ κάμω,θὰ σὲ πιάσω νὰ σὲ σκίσω σὰν σαρδέλα»εἰς τὴν φράσιν τούτην τὴν ὑβριστικὴν διὰ τοὺς αὐτοὺς ὡς ἄνω λόγους ἠρκέσθην μόνον νὰ ὑπομνήσω εἰς τὸν κ.Κουντουριώτην ὅτι «προτινὸς καιροῦ τῷ ἔδωκα τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐκτελέση τὴν ἀπειλήν του καὶ ὅτι καὶ πάλιν θὰ τῷ παράσχω τὴν αὐτὴν εὐκαιρίαν.
Ἕνεκα τῶν ἀνωτέρω βαρειῶν φράσεων καὶ ὕβρεων τοῦ κ.Κουντουριώτου θεωρῶν ἐμαυτὸν δεινῶς προσβληθέντα παρακαλῶ ὅπως εὐαρεστηθῆτε καὶ μὲ ἀντιπροσωπεύσητε αἰτοῦντες τὴν διὰ τῶν ὅπλων πλήρη ἱκανοποίησίν μου.
Διατελῶ μετὰ τιμῆς ἐξαιρέτου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΝΤΟΣ
Πρὸς τοὺς ἀξιώτιμους κ.κ Σπύρον Δεληγιάννην καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνην
Ἐνταύθα...»

Οἱ Βουλευτὲς Σπυρίδων Δεληγιάννης καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνης,ἐξετέλεσαν τὴν ὑποχρέωσιν ποῦ ἔλαβαν ἔναντί του Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστάσιου Λόντου νὰ τὸν ἐκπροσωπήσουν ὡς μάρτυρες τοῦ εἰς τὴν παράδοσιν τῆς προσκλήσεως τῆς μονομαχίας εἰς τὸν Ναύαρχον Παῦλον Κουντουριώτην καὶ κοινοποίησαν γραπτῶς εἰς τὸν ἐντολοδόχον τους,τὴν ἐπιστολὴ ποῦ παρέδωσαν εἰς τὸν Ναύαρχον.Μὲ τὴν συγκεκριμένη ἐπιστολή,οἱ δύο Βουλευτὲς καλοῦσαν τὸν Ναύαρχον Παῦλον Κουντουριώτη νὰ ὁρίσει τοὺς δικούς τους μάρτυρες,δίοτι ὁ ἐντολεὺς τοὺς ἦτο βαθύτατα προσβεβλημένος καὶ ἐπιθυμοῦσε τὴν διὰ τῶν ὅπλων ἀποκατάστασιν τῆς τιμῆς καὶ ὑπολήψεώς του.

3η Ἐπιστολὴ


Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν.

«...Ἀξιότιμε Κύριε,
Ἐκπληροῦντες τὴν ἐντολὴ ὑμῶν μετέβημεν χθὲς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ κ.Παύλου Κουντουριώτου μὴ συναντήσαντες δὲ αὐτὸν ἀφήκαμεν τὰ ἐπισκεπτήριά μας καὶ ἐπιστολὴν ἔχουσαν οὕτω΄

Ἀξιότιμε Κύριε,
Παρὰ τοῦ κ.Ἀναστάσιου Λόντου ἐλάβομεν τὴν ἐντολὴν νὰ τὸν ἀντιπροσωπεύσωμεν,αἰτοῦντες ἱκανοποίησιν παρ’ὑμῶν διὰ τὸ ἐπισυμβὰν σήμερον τὴν 11ην πρωΐαν ἐν τῷ ὑπασπιστήριω τοῦ ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν καὶ ἐπὶ παρουσία τῶν ἀξιωματικῶν κ.κ Ἠπίτη ὑποναυάρχου,Παγκαρᾶ ἀρχιφροντιστοῦ,Ζώρα πλωτάρχου καὶ ἄλλων,ἐπεισόδιον,συνεπεία τοῦ ὁποίου ὁ πελάτης ἠμῶν θεωρεῖ εὐατὸν δεινῶς παρ’ὑμῶν προσβληθέντα.
Παρακαλοῦμεν ὅπως εὐαρεστηθῆτε καὶ ὁρίσητε τοὺς μάρτυράς σας.
Διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς
ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗΣ
Ἀθῆναι 5 Μαΐου 1914
Ἀξιότιμον κύριον Παῦλον Κουντουριώτην ἀντιναύαρχον,ὁδὸς Βουλῆς 27...»
Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης,ἀπέστειλε τὴν ἑπομένην,τὴν 6ην Μαΐου 1914,ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς δύο μάρτυρες Βουλευτὲς τοῦ Ἀντιπλοίαρχου Ἀναστάσιου Λόντου,μὲ τὴν ὁποία τοὺς προσκαλοῦσε νὰ μεταβοῦν εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ εἰς τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ναυτικῶν διὰ νὰ τοὺς ἐπιδώσει γραπτῶς,διὰ νέας ἐπιστολῆς,τὴν ἀπάντησίν του.

4η Ἐπιστολὴ


Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν

Εἰς ἀπάντησιν παραδόξως σήμερον τὴν πρωΐαν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ κ.Παύλου Κουντουριώτου τὴν ἑξῆς ἐπιστολὴν

«...6 Μαΐου 1914
Ἀξιότιμοι Κύριοι,
Σᾶς παρακαλῶ ὅπως εὐαρεστούμενοι προσέλθετε σήμερον Τρίτην καὶ περὶ ὥραν 11ην π.μ εἰς τὸ ἐν τῷ ὑπουργείω τῶν Ναυτικῶν γραφεῖον μου ὅπως σᾶς δώσω τὴν εἰς τὴν ὑπὸ χθεσινὴν ἡμερομηνίαν ἐπιστολὴν σᾶς ἀπάντησίν μου.
Ὅλως προθύμως.
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ.
Πρὸς τοὺς κυρίους Σπύρον Δεληγιάννην καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνην..»


Οἱ Βουλευτὲς Σπυρίδων Δεληγιάννης καὶ Ναθαναὴλ Δομενεγίνης ὅμως,δὲν ἀπεδέχθησαν τὴν πρότασιν τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη καὶ ἀπαίτησαν διὰ τῆς ἀπαντητικῆς τους ἐπιστολῆς,λόγω τῆς ἰδιαίτερης περιστάσεως,τὸν ὁρισμὸ τῶν μαρτύρων τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτη,ὥστε οἱ οἱανδήποτε συνεννοήσεις νὰ πραγματοποιοῦντο διὰ μέσω καὶ μόνο των μαρτύρων τῶν δύο ἀντιμαχόμενων πλευρῶν.

5η Ἐπιστολὴ


Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν

Εἰς τὴν ἐπιστολὴν ταύτην καθ’ἣν παρὰ πάντα κανόνα ἐκαλούμεθα νὰ μεταβῶμεν εἰς τὸ ἐν τῷ ὑπουργείω τῶν Ναυτικῶν γραφεῖον του,ἀπηντήσαμεν διὰ τῆς ἑξῆς ἐπιστολῆς

«..6 Μαΐου 1914
Ἀξιότιμε Κύριε,
Ἀπαντῶντες εἰς τὴν ὑπὸ σημερινὴν ἡμερομηνίαν ὑμετέραν ἐπιστολήν,γνωρίζομεν ὑμίν,ὅτι εἰς πάσαν ἄλλην περίπτωσιν,ἠθέλομεν θεωρήση ἰδιαιτέραν τιμὴν ἠμῶν ν’ἀνταποκριθῶμεν εἰς τὴν παράκλησίν σας.Εἰς τὴν παροῦσαν ὅμως,ὅλως εἰδικὴν περίπτωσιν,φρονοῦντες ὅτι ἐπιβάλλεται ἠμὶν ἡ μετὰ τῶν ἡμετέρων μαρτύρων συνάντησις ἠμῶν,παρακαλοῦμεν καὶ αὐθὶς ὑμᾶς ὅπως ὁρίσητε τούτους.
Ὅλως προθύμως
ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗΣ
Ἀξιότιμον κύριον Παῦλον Κουντουριώτην ἀντιναύαρχον, (Ι.Χ)...»


Τελικῶς,ὅπως ἀναφέρθηκε ἄνωθεν καὶ εἰς τὴν δημοσίευσιν τῆς ἐφημερίδος «Πατρὶς» (Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Τὸ ἐπεισόδιον Κουντουριώτου-Λιόντου),ὁ Ναῦρχος Κουντουριώτης,εἰς τὴν ἀπαντητικήν του ἐπιστολὴ τῆς 6ης Μαΐου 1914,γνωστοποιοῦσε εἰς τοὺς μάρτυρες τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου,ὅτι δὲν ἀποδέχεται τὴν πρόσκληση τῆς μονομαχίας,διότι δὲν ἁρμόζει εἰς τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ Στόλου νὰ ἐπιλύει διὰ τῶν ὅπλων τὶς δυσαρέσκειες ποὺ προκαλοῦντο εἰς τοὺς ὑφιστάμενούς του ἀξιωματικούς,ὅταν οὗτοι ὑποπίπτουν εἰς πειθαρχικὰ ἀδικήματα καὶ δυσμένειαν διὰ ὑπηρεσιακοὺς λόγους,ὅπως συνέβη ἄλλωστε εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Λόντου,ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὴν γνώμην τοῦ Ναυάρχου Κουντουριώτη ἐπεδείκνυε διαρκῶς στοιχεῖα ἀνυπακοῆς καὶ προκλητικῆς συμπεριφορᾶς   

6η Ἐπιστολὴ


Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν

Σήμερον μετὰ μεσημβρίαν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ κ.Παύλου Κουντουριώτου τὴν ἑξῆς ἐπιστολὴν

«Ἐν Ἀθήναις τῇ 6ῃ Μαΐου 1914
Ἀξιότιμοι Κύριοι,
Λυποῦμαι πολὺ ὅτι δὲν δύναμαι νὰ διορίσω μάρτυρας ἐπὶ τοῦ ἐπεισοδίου δὶ’ὃ ἀντιπροσωπεύετε τὸν κ. Λόντον.Ὁ λόγος εἶνε ὅτι ἀφορμὴ τούτου εἶνε ὁ κ.Λόντος,ὅστις ἕνεκα κρίσεώς μου περὶ αὐτοῦ ὑπηρεσιακῆς φέρεται πρὸς μὲ προκλητικῶς πὸς δημιουργίαν ἐπεισοδίων,ὡς καὶ πρὸ τινὸς συνέβη δὲν δύναμαι ν’ἀναγνωρίσω τοιούτων δικαίωμα εἰς οἱονδήποτε δυσμενῶς κριθέντα παρ’ἐμοῦ ἀξιωματικόν, διότι ἀλλοίμονον εἰς τὸ Στράτευμα καὶ τὸ Ναυτικὸν ἂν οἱ δυσμενῶς κρινόμενοι ὑπὸ τῶν ἀρχηγῶν τῶν δύνανται νὰ προκαλῶσιν ἐπεισόδια ὅπως ζητῶσιν ἱκανοποίησιν διὰ τῶν ὅπλων παρὰ τῶν ἀρχηγῶν των.
Ὅλως προθύμος
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
Πρὸς τοὺς ἀξιότιμους κ.κ Σπύρον Δεληγιάννην καὶ Ναθαναὴλ Δομενενίνην
Ἐνταύθα...»

Μετὰ τὴν καταφατικὴ ἄρνηση τοῦ Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου νὰ μονομαχήσει μὲ ἕνα ὑφιστάμενό του ἀξιωματικόν,διὰ λόγους ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων δὲν ὑφίσταντο,λόγω τῆς στρατιωτικῆς ἱεραρχίας,οἱ δύο μάρτυρες τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Λόντου,θεώρησαν ὅτι ἐξετέλεσαν τὴν εἰδικὴν ἀποστολὴν ποὺ τοὺς ἀνατέθηκε καὶ τελικῶς ἐπέστρεψαν τὴν ἐντολὴ ποὺ εἶχαν λάβει εἰς τὸν ἐντολέα τους.Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο,ἔληξε καὶ ἡ παρ’ὀλίγον μονομαχία μεταξύ του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου καὶ τοῦ Ἀντιπλοιάρχου Ἀναστασίου Λόντου.

Διὰ τῆς ἐπιστολῆς τούτης ὁ κ.Παῦλος Κουντουριώτης μετατοπίζει τὸ ζήτημα,εἰς τὸ ὁποῖον αἳ ὑβριστικαὶ φράσεις τοῦ κ.Παύλου Κουντουριώτου αἳ δημιουργήσασαι τὸ ἐπεισόδιον δὶ’ὅπερ ἀπεστάλημεν παρ’ὑμῶν πρὸς αὐτὸν οὐδεμίαν ἔχουσι σχέσιν πρὸς τὰς ὑπηρεσιακᾶς ἐνεργείας καὶ κρίσεις τοῦ κ.Ἀντιναυάρχου τὰς ὁποίας ἐπικαλεῖται ἐν τῇ τελευταία ἐπιστολή του.
Μὴ δυνάμενοι δὲ νὰ ἐκλάβωμεν ἄλλως ἢ ὡς ὑπεκφυγὴν τὴν αἰτίασιν τοῦ κ.Παύλου Κουντουριώτου,ὅτι σεῖς ἑκάστοτε προκαλεῖτε αὐτόν,καθ’ὃν χρόνον ἐν τῇ παρούση τουλάχιστον περιστάσει μόνον ὑμεῖς προεκλήθητε καὶ ὑβρισθῆτε παρ’αὐτοῦ,εἰμεθα ἠναγκασμένοι νὰ καταθέσωμεν τὴν εἰς ἠμᾶς ἀνατεθεῖσαν ἐντολήν.
Διατελοῦμεν μετὰ ἐξαιρετικῆς τιμῆς
Ὅλως προθύμως
ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΔΟΜΕΝΕΓΙΝΗΣ
Ἐν Ἀθήναις τῇ 6ῃ Μαΐου 1914
Πρὸς τὸν Ἀξιότιμον Κύριον
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ ΛΟΝΤΟΝ,Ἐνταύθα...»


ΠΗΓΕΣ:

Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 3ης Ἀπριλίου 1914,Ἄρθρον: Ἐπεισόδιον Κουντουριώτου-Λιόντου

  Πηγή: Ἐφημερὶς Πατρίς,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον: Τὸ ἐπεισόδιον Κουντουριώτου-Λιόντου

Πηγή: Ἐφημερὶς «Σκρίπτ»,Φύλλον 7ης Μαΐου 1914,Ἄρθρον:Νεώτερα.Παράδοξος λύσις τοῦ ἐπεισοδίου Λόντου-Κουντουριώτου.Ὁ Ναύαρχος ἀποφεύγων νὰ δεχθῆ μονομαχίαν.